roeken verjagen

Roeken verjagen

Roeken zijn sociaal levende en intelligente vogels die graag in de nabijheid van mensen kolonies vormen. In enkele gevallen leidt dit tot overlast voor de omgeving waardoor ingrijpen soms wenselijk is. Wil men hier echter actie op ondernemen, dan blijkt dat de roek een absolute bescherming geniet binnen de Flora- en Faunawet. Niet alleen de vogel is beschermd, maar ook de nesten zijn het gehele jaar door beschermd.

Roekennesten verplaatsen

In sommige gevallen wordt er een ontheffing aangevraagd om nesten te verplaatsen naar een alternatieve locatie in de buurt. De nesten worden van de ‘overlast locatie’ verplaatst naar een alternatieve locatie in de buurt. Op deze manier blijven de nesten in stand en kunnen de werkzaamheden op de overlast locatie toch gewoon worden uitgevoerd.

Roeken mogen niet zomaar verjaagd worden

Omdat de roek een beschermde diersoort is, heeft men voor het verjagen van de roeken en verplaatsen van de nesten een ontheffing op de Flora- en Faunawet nodig. Avonda Faunabeheer kan zo’n ontheffing verkrijgen door het opstellen van een roekenbeheersplan. Vervolgens worden de roeken door het verplaatsen van nesten, het inzetten van roofvogels of het gebruik van visuele en akoestische middelen, op een diervriendelijke manier en zonder gevaar voor omwonenden verjaagd.

Roekenbeheersplan

Een roekenbeheersplan is in eerste instantie gericht op de bescherming van de vogels. Zo worden broedkolonies op de juiste wijze beheerd en daarmee beschermd. Het opstellen van een roekenbeheersplan bestaat uit meerdere stappen. Allereerst wordt in het plan van aanpak opgenomen hoe bijvoorbeeld de nesten worden verwijderd op de overlastlocatie(s), waar en welke weringsapparatuur (bakens, angstkreetapparatuur etc.) wordt geplaatst en hoe de effectiviteit van het weren en verplaatsen wordt gewaarborgd. Vervolgens wordt er een beschermingsplan opgesteld dat ervoor zorgt dat er ontheffing kan worden verleend op de Flora- en Faunawetgeving.Wat voor overlast veroorzaken roeken?

Roeken kunnen voor behoorlijk wat overlast zorgen, waaronder stank- en geluidsoverlast. Mensen die in de buurt van een roekenkolonie wonen, worden vaak ’s ochtends heel vroeg wakker door het geschreeuw en gekrijs van de roeken. Dit levert stress op en kan gevolgen hebben voor de gezondheid.

Ander voorbeelden van roekenoverlast zijn:

  • Roeken foerageren op (sport)velden en in weilanden. Ze richten schade aan kuilhopen, pas gezaaide gewassen en nesten van beschermde weidevogels aan.
  • Golf- en voetbalterreinen kunnen schade aan hun grasmat oplopen doordat de vogels op zoek gaan naar engerlingen en emelten onder het gras.
  • Roeken zijn echte vervuilers. Alles wat zich rond hun slaapplaats bevindt, wordt zwaar vervuild door de kilo’s (!) uitwerpselen die deze vogels elke avond opnieuw achterlaten.

Meer weten over roeken verjagen?

Wilt u meer informatie over roeken verjagen, roekenoverlast of de bestrijding daarvan? Of heeft u vragen over het verkrijgen van een ontheffing? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of lees verder over onze werkwijze.